Generelle vilkår og betingelser

Disse dokumentene beskriver de vilkår og betingelser som gjelder for bestilling og deltagelse på Seil Senja sine arrangementer, samt for kjøp av varer i vår nettbutikk.

Ved å krysse av på «Jeg aksepterer vilkårene og betingelsene» når du bestiller et arrangement eller en vare i vår nettbutikk, godtar du innholdet.

Her kan du gjøre deg kjent med dokumentene:

Utskriftsvennlig PDF.

1. Generelt

Dette dokumentet beskriver de avtalevilkår og betingelser som gjelder for bestilling av og deltagelse på våre arrangementer. Ved å signere dokumentet bekrefter du at du har lest det og at du godtar innholdet. Ta deg derfor tid til å lese gjennom det.

Seil Senja forholder seg til alminnelige vilkår for pakkereiser som gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser (Pakkereiseloven) av 15.06.2018, §6.

Til havs, hvor våre planlagte arrangementer foregår, er man mer utsatt for skiftende naturgitte forhold enn ved aktiviteter på land. Dette har ført til at vi må ha egne bestemmelser om størrelse av depositum, betalingstidspunkter, gebyrer, frister for kansellering, endring i bestilling og avbestilling mot vederlag i forhold til normalreglene i alminnelige vilkår for pakkereiser. Punktene nedenfor, sammen med informasjonen i kursprogrammet, utgjør våre avtalevilkår.

Om Seil Senja gir opplysninger om endringer i programmet, betingelser etc. før bestilling av arrangementet, vil disse korrigerte opplysningene erstatte tilsvarende punkter i kursprogrammet. Avtalen mellom Seil Senja som arrangør og deg som deltager utgjøres således av disse betingelsene for arrangementet, evt. korrigert informasjon og ordrebekreftelse.

Vi vil for øvrig, med dette forbeholdet om visse endringer som utgangspunkt og del av avtalen, selvsagt respektere de rettigheter deltagerne har etter Pakkereiseloven dersom endringene er av en slik art at arrangementet likevel anses som mangelfullt.

2. Påmelding og betaling

Bestilling av våre arrangementer er bindende. Vi gjør i denne forbindelse oppmerksom på at angrefristlovens hevingsrett ikke gjelder for reservasjonstjenester. For avbestilling gjelder vilkår som beskrevet under punkt 6 i dette dokumentet. Bestilling av våre arrangementer må skje elektronisk, enten via vår nettside eller på e-post til post@seilsenja.no.

Forsinket betaling av depositum og/eller restbeløp anses som vesentlig mislighold og gir Seil Senja rett til å kansellere påmeldingen, men vårt krav om betaling av depositum for arrangementet frafaller ikke ved en slik kansellering og vil om nødvendig bli inndrevet i henhold til vilkårene som er beskrevet i dette dokumentet.

3. Depositum

Kort tid etter at du har gjennomført din bestilling, vil du motta en faktura for betaling av depositum. Beløpet for depositum tilsvarer 20% av den totale kostnaden for arrangementet som du har bestilt, og må betales innen 7 dager etter mottak av faktura. For arrangementer som koster under 10.000 NOK, regnes halvparten av den totale kostnaden for arrangementet som depositum.

4. Restbeløp

Betalingsfristen for resterende beløp forfaller 60 dager før arrangementet starter. Ved bestillinger mindre enn 60 dager før arrangementet starter, må den totale kostnaden for arrangementet i sin helhet betales innen 7 dager etter mottak av faktura. Ved bestilling mindre enn 7 dager før arrangementet starter, må den totale kostnaden betales samme dag som fakturaen mottas.

5. Kommunikasjon

Informasjon fra Seil Senja foregår på e-post til din registrerte e-postadresse. Du har selv ansvaret for å kontrollere at bekreftelser og informasjon tilsendt til din e-post stemmer overens med din bestilling. Dersom du ikke mottar e-post fra oss umiddelbart etter bestilling, må du ta kontakt med oss på telefon +47 461 22 878.

Det er viktig at du som deltager leser e-post regelmessig, spesielt i tiden like før det nærmer seg oppmøtedato. Du er også ansvarlig for at e-post fra oss ikke stoppes av evt. spamfilter i din e-postleser og for å holde oss orientert om evt. adresseendring slik at informasjon fra oss kommer frem i tide. Du vil få beskjed dersom vi må ha lesebekreftelse på viktig informasjon sendt til deg på e-post.

6. Endringer i bestilling, avbestilling eller ­manglende oppmøte

6.1. Endring av type arrangement og/eller ­tidspunkt for deltagelse på arrangementet

Du kan helt frem til 60 dager før arrangementet starter, endre din bestilling til en annen type arrangement og/eller tidspunkt for deltagelse på arrangementet, mot et endringsgebyr på 20% av den totale kostnaden for arrangementet. Er det mer enn 120 dager til arrangementet starter, eller at din plass kan overtas av en person på venteliste, vil det kunne skje vederlagsfritt etter avtale med Seil Senja. Evt. endringer gjøres så tidlig som mulig ved å sende en e-post til post@seilsenja.no.

6.2. Avbestilling og refusjoner

Avbestilling av et arrangement skal skje skriftlig på e-post til post@seilsenja.no og er utført når du får skriftlig bekreftelse fra Seil Senja om at avbestillingen er mottatt. Avbestillingsdato regnes som den dato avbestillingen er kommet Seil Senja i hende. Dersom fristen for avbestilling faller på en helligdag, må en evt. avbestilling være innkommet på nærmeste virkedag før denne. Forsinket eller uteblitt betaling av depositum og/eller restbeløp regnes ikke som avbestilling.

Ved avbestilling av et arrangement i forbindelse med sykdom (se for øvrig punkt 7 om reiseforsikring) eller andre forutsette eller uforutsette hendelser gjelder følgende vilkår:

6.2.1. Avbestilling mer enn 60 dager før ­arrangementet starter

Avbestillingsgebyret for avbestilling av et arrangement mer enn 60 dager før arrangementet starter, tilsvarer beløpet for depositum (se punkt 3). Avbestilling gjøres så tidlig som mulig og må gjøres skriftlig enten ved å sende en e-post til post@seilsenja.no eller en tekstmelding til +47 461 22 878.

6.2.2. Avbestilling mindre enn 60 dager, men mer enn 30 dager før arrangementet starter

Avbestillingsgebyret tilsvarer 50% av totalbeløpet for arrangementet.

6.2.3. Avbestilling mindre enn 30 dager før arrangementet starter

Din bestilling anses som bindende og det gjøres ingen tilbakebetaling av innbetalt beløp.

6.3. Manglende oppmøte

Om du ikke møter opp til arrangementet som du har bestilt, gjelder de samme vilkårene som for avbestilling mindre enn 30 dager. Se punktet “Avbestilling mindre enn 30 dager før arrangementet starter”.

7. Reiseforsikring

Som deltager på våre arrangementer er du godt forsikret ved personskade eller død mens du er om bord, gjennom vår avtale med Pantaenius Yacht Insurance. Om du som deltager har behov for å benytte deg av denne forsikringen, vil det tilkomme et gebyr på 5.000 NOK, noe som tilsvarer beløpet for egenandelen i denne forsikringen.

Seil Senja anbefaler deg som deltager å tegne egen øvrig reiseforsikring som bl.a. kan dekke et evt. økonomisk tap i forbindelse med avbestilling ved egen sykdom. Du har selv ansvar for å kontakte ditt forsikringsselskap for evt. utbetaling av forsikringssum.

8. Avvik fra programmet

Aktiviteter til havs er mer utsatt for skiftende værforhold og andre uforutsette hendelser enn landbaserte aktiviteter. Dette krever fleksibilitet både fra deltagere og Seil Senja som arrangør. Våre arrangementer kan derfor enkelte ganger måtte avvike noe fra beskrivelser som er gitt på våre nettsider og i markedsmateriell, og medføre endringer på kort varsel. Der vi har mulighet til det, vil slike endringer bli meddelt skriftlig før oppmøte. Dersom et behov for endring i programmet inntrer underveis i arrangementet, vil vi i så stor grad som mulig sørge for at aktiviteten vil ligge så tett opp til den opprinnelige planen som mulig.

Våre arrangementer foregår ofte i værutsatte områder, og under det enkelte arrangementet kan det ikke utelukkes ulike hindringer, som f.eks tekniske problemer eller rett og slett uhell. En mulig konsekvens av dette kan være at man ikke rekker planlagt hjemreise. Vi vil i så tilfelle hjelpe deg med å endre hjemreisetidspunktet på flybilletten, men vi kan ikke garantere at nye billetter vil bli utstedt uten kostnader for deg som deltager.

Sikkerheten for våre kursdeltakere vil alltid være i fokus. Det kan oppstå uventede situasjoner grunnet værforhold, temperaturer, sykdom mm. Dersom slike forhold etter skipperens vurdering av sikkerhet for alle deltagerne gjør det nødvendig å foreta endringer i arrangementet etter at det er startet, plikter du som deltager å følge det endrede opplegget. Merkostnader som følge av nye billetter, transportkostnader, kost og losji mm. må du i så tilfelle dekke selv.

9. Avlysning av et arrangement

Ulike forhold (punkt 9.1 – 9.4) kan medføre at Seil Senja må avlyse et planlagt arrangement. Samtlige er forhold som innebærer at deltagere vil få en mulighet til å velge et nytt tidspunkt for arrangementet som er bestilt. Hvis det viser seg å ikke være mulig å finne en ny dato som passer, vil det bli gitt full refusjon av innbetalt beløp for det opprinnelige arrangementet.

Seil Senja er ikke ansvarlige for utgifter som deltagere evt. måtte ha i forbindelse med forberedelsene til et arrangement som blir avlyst, som for eksempel flybilletter, hotellrom, utstyr eller andre utgifter. Seil Senja forplikter seg til så tidlig som mulig å gi beskjed om avlysning som følge av et eller flere av følgende forhold:

9.1. Værforhold

Seiling avhenger selvsagt av litt vind, men det også viktig at det ikke blåser for mye. Når værmeldingen varsler uforholdsmessig krevende værforhold kan et arrangement bli avlyst.

9.2. For få påmeldte

Seil Senja forbeholder seg retten til å avlyse et arrangement dersom det er for få påmeldte deltakere og plikter å melde fra så tidlig som mulig om dette og innen 7 dager for arrangementer som varer mer enn 2 dager, og innen 48 timer for arrangementer inntil
2 dager.

9.3. Skade på båt eller utstyr

Seil Senja kan avlyse et arrangement når det har oppstått skade på en seilbåt eller utstyr som kreves for å gjennomføre arrangementet på en hensiktsmessig, forsvarlig og sikker måte.

9.4. Sykdom

Dersom vår skipper ikke kan gjennomføre et arrangement på grunn av sykdom, og Seil Senja ikke lykkes med å finne en vikar, kan arrangementet bli avlyst.

10. Avlysning av et arrangement og/eller avvik fra programmet pga. særlige omstendigheter (force majeure)

Som arrangør gjør vi alt som står i vår makt for å løse evt. problemer som kan hindre oss i å gjennomføre våre arrangementer som planlagt. Der særlige omstendigheter utenfor vår kontroll (force majeure) gjør det umulig å gjennomføre arrangementet, medfører det normalt ingen reduksjon i arrangementets pris, ei heller ingen refusjon av innbetalt depositum eller restbeløp. Det vil heller ikke være mulig å velge et nytt tidspunkt for det opprinnelige arrangementet som er bestilt.

11. Reklamasjon

Om du mener at det foreligger feil eller mangler ved et arrangement, må du ta dette opp med skipper/instruktør umiddelbart når du oppdager det. Om du mener denne feilen eller mangelen ikke blir rettet opp, og du ønsker å reklamere på arrangementet når du kommer hjem, må dette skje senest to uker etter at arrangementet er avsluttet. En slik reklamasjon må skje skriftlig og sendes på e-post til post@seilsenja.no. Dersom det oppstår uenighet om forståelsen av vilkår og betingelser, kan saken bringes inn for et tvisteløsningsorgan. Ethvert søksmål skal reguleres etter norsk lov.

Seil Senja tar forbehold om skrivefeil på våre nettsider og i markedsføringsmateriell i beskrivelser av arrangementer, programmer og priser.

12. Helse og sikkerhet

Selv om seiling passer for de aller fleste, stilles det noen krav til helsemessig skikkethet fysisk og mentalt. Er du av ulike årsaker usikker på om seiling er noe for deg, er du pliktig til å informere Seil Senja i forkant av arrangementet. Dette vil gi skipperen en mulighet til å vurdere situasjonen i dialog med deg.

Du gjøres oppmerksom på at deltagelse på aktiviteter på havet innebærer at det kan oppstå ubehag, farer, ulykker eller i verste fall død. Dette faremomentet er langt mer fremtredende på havet enn ved landbaserte aktiviteter. Som deltager på våre arrangementer er du godt forsikret ved personskade eller død mens du er om bord. Om du som deltager har behov for å benytte deg av denne forsikringen, vil det tilkomme et gebyr på 5.000 NOK, noe som tilsvarer beløpet for egenandelen i denne forsikringen.
Dersom det oppstår ubehag som redsel, sjøsyke eller lignende, kan ansvaret ikke gjøres gjeldende overfor skipperen/instruktøren eller Seil Senja som arrangør.

Noen personer blir lettere sjøsyke enn andre. Er du en av dem som vet at dette kan bli et problem, er det mulig å ta en reisesyketablett 1-2 timer før arrangementet starter. Du gjøres oppmerksom på at reisesyketabletter også kan føre til ubehag som tretthet, noe som er en vanlig bivirkning av slike medisiner. Det er derfor ikke sikkert at det å ta reisesyketabletter er den beste løsningen for deg. Det er du som deltager som har det fulle ansvaret for å gjøre en slik vurdering. Du kan be skipperen/instruktøren om en reisesyketablett ved oppmøte.

Som deltager er du pliktig til alltid å følge med på skipperens instruksjoner. Oppførsel om bord som viser at du ikke følger instrukser som blir gitt, eller at du gjennom din opptreden setter deg selv og/eller andre i fare, kan medføre at skipperen avlyser eller avbryter arrangementet. I slike tilfeller vil ikke betalingen bli refundert for noen av deltagerne. Dersom du grovt tilsidesetter ditt ansvar og dine plikter, kan du nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at du kan kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan du pålegges å bære omkostningene ved hjemreisen selv.

Sikkerheten for deltagerne vil alltid være i fokus under våre arrangementer. Dersom det oppstår uventede situasjoner grunnet værforhold, sykdom, skader på båt eller deltagere e.l, og dette etter skipperens vurdering av sikkerhet gjør det nødvendig å foreta endringer underveis i arrangementet, plikter du å følge den endrede aktiviteten.

13. Kom forberedt

Du er selv ansvarlig for å ta med deg klær og mat (dersom dette ikke er inkludert) til arrangementet som du har bestilt. Pakkelisten finner du på våre nettsider (www.seilsenja.no/pakkeliste). Ta gjerne kontakt med Seil Senja dersom du mangler noe på listen, slik at vi kan undersøke om dette er noe vi kan låne deg.

14. Rusmidler

Det er et absolutt forbud mot å nyte eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler på våre arrangementer (på arrangementer med overnatting er det tillatt å ta med vin og øl til maten). Ved mistanke om at en eller flere av deltagerne er påvirket av alkohol eller andre rusmidler vil vedkommende bli nektet adgang til seilbåten. I slike tilfeller vil ikke betalingen bli refundert.

15. Bruk av fasiliteter om bord

Når båten er under seil er det kun tillatt å oppholde seg bak i båten (cockpit) eller i lugaren. Under enkle værforhold kan skipperen gi tillatelse til opphold på dekk foran på båten.

Dersom ikke annet er avtalt på forhånd er du selv ansvarlig for å ta med mat og drikke til deg selv til arrangementet som du skal delta på. For arrangementer som varer i 4 timer eller mindre vil det ofte være nok å spise innen én time før oppmøte.

16. Hærverk og uvøren oppførsel

Som deltager på våre arrangementer er du ikke økonomisk ansvarlig for evt. uhell og skader som måtte oppstå med båten underveis, slik som for eksempel en grunnstøting. Det er alltid skipperen sitt ansvar å påse at deltagere og båt ikke kommer i farlige situasjoner. Skulle du imidlertid skade båten eller andre om bord ved å overse skipperens instrukser, eller ved åpenbar uvøren oppførsel, vil du kunne bli erstatningsansvarlig for evt. økonomiske tap.

17. Alder

Den nedre aldersgrensen for deltagere på våre arrangementer er normalt 16 år, men yngre personer kan delta etter avtale med Seil Senja. Hver deltager under 18 år må ha med seg én voksen.

18. Bilder og videofilming

Det vil ofte bli tatt mange bilder og filmopptak under våre arrangementer. Disse bildene og filmene vil kunne bli delt mellom deltagere, og de ender gjerne opp på sosiale medier og på nettsider. Deltagere vil også kunne nevnes med fornavn på sosiale medier. Om du ønsker å reservere deg mot å være med på slike publiseringer, plikter du si fra skipperen/instruktøren ved oppmøte.

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Seil Senja v/ Øystein A. Østgård – Seilkompetanse, Hamnveien 1145, 9385 Skaland, post@seilsenja.no, +47 977 40 383, organisasjonsnummer: 988168033, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 7 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Godkjent av Sjøfartsdirektoratet

Vi oppfyller alle formelle krav til drift av vår type virksomhet, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet

Sikkerhetssertifikat

Våre kursbåter er inspisert, godkjent og sikkerhetssertifisert av Telenor kystradio

Reisegaranti

Vi er medlem av Reisegarantifondet - en trygghet for deg som kursdeltager
×

Handlekurv